Çocuğun teslimi takip talebi

İddianın ispatı ile icra geri bırakılır. İtfa halinde takip iptal olur, imhal halinde ise ertelenir. İcra mahkemesinin kararına karşı istinaf yoluna gidilebilir.

Kartalhan Hukuk & Danışmanlık

Talebin reddi durumunda borçlu, teminat gösterirse kanun yoluna başvurabilir. Zamanaşımından dolayı icranın geri bırakılması talep ediliyorsa ispat için belge istenmeyecektir. Zira borcun zamanaşımına uğrayıp uğramadığı ilamdan anlaşılabilir. İlamın zamanaşımına uğradığını ispat eden borçluya karşı alacaklı da zamanaşımından dolayı icranın geri bırakıldığına dair kararın kesinleşip kendisine tebliğinden itibaren 7 GÜN içinde zamanaşımının kesildiğini veya durduğunu resmi belgelerle ispat edebilir ve genel mahkemelerde dava açabilir.

Aksi takdirde zamanaşımı kesinleşir ve takip son bulur. Aksi takdirde icrası istenen ilamın zamanaşımına uğradığı hususu kesin hüküm teşkil eder. İcranın devamına karar verilmesi halinde 33 üncü maddenin son fıkrası burada da uygulanır. Borçlu kanun yoluna başvurmuş veya yargılamanın yenilenmesini istemişse geçici hukuki koruma niteliğinde olan icranın geri bırakılması kararı almalıdır. İcra emrinin tebliğinden sonraki sebeplere dayanarak geri bırakma Takip başladıktan sonra borç itfa edildiğine, zamanaşımına uğradığına veya ifa için süre verildiğine dair iddiası bulunan borçlu bu iddiasını süreye bağlı olmadan icra mahkemesine bildirir ve icranın geri bırakılmasını isteyebilir.

İddia sadece itfa, imhal ve zamanaşımına dayanabilir. Bu iddiaların ispatı da yine noterlikçe resen düzenlenmiş veya onaylanmış belge ile veya icra tutanağı ile mümkündür. Mahkeme inceleme sonucunda icranın geri bırakıldığına veya talebin reddine karar verebilir. Mahkemenin kararına karşı kanun yoluna başvurulabilir.

Talebin reddi kararında ise kanun yoluna başvurabilmek için teminat gösterilmesi gerekir.


 1. cydia telefon görüşmelerini kaydetme.
 2. Çocuk Teslimi Talebi.
 3. İcradan çocuk teslimi bitiyor - Son Dakika Haberler;
 4. çocukla kişisel ilişki kurulmasina ilişkin-ilamli icra.
 5. android ortam dinleme apk.

Borçlu bunlardan başka genel mahkemelerde dava açabilir. Zamanaşımı İlamlı icra yoluyla yapılan son işlemden itibaren 10 YIL sonunda takip zamanaşımına uğrar. Madde 39 — İlama müstenit takip, son muamele üzerinden on sene geçmekle zamanaşımına uğrar. Noter senedine müstenit takip, senedin mahiyetine göre borçlar veya ticaret kanunlarında muayyen olan zamanaşımlarına tabidir. İlamın İcrası Para Alacaklarında Borçlu icra emrinin kendisine tebliğinden itibaren 7 GÜN içinde borcunu icra dairesine öder, icra dairesi de alacaklıya öder ve takip son bulur.

Borçlu borcunu ödemez ve icranın geri bırakılması kararı almazsa, aynı süre içinde mal beyanında bulunmak zorundadır. Alacaklının talebi ile takip ilerler.

襤cra Yoluyla ?ocuk Alma Nas覺l Olur

Alacaklı, borçlu iflasa tabi ise iflas ve haciz yollarından birini seçer. Alacaklı haciz isterse genel haciz yoluyla takipteki haciz, satış, paraların paylaştırılması aşamalarına geçilir. İcra edilecek para borcu, faiz ve giderleriyle birlikte tahsil edilir. İlamlı icra emrinin yerine getirilmemesi ayrıca bir doğrudan iflas sebebidir. Alacaklı dilerse borçlu iflasa tabi ise iflas için ticaret mahkemesine başvurabilir. Para Alacağı Dışındakiler Para alacağı dışındakilerin icrasında da genel ilamlı icra kuralları geçerlidir. Taşınırlar : Taşınır teslimine ilişkin ilamı borçlu yerine getirmez veya eksik ifa ederse taşınır, borçludan zorla alınır.

Madde 24 — Bir taşınırın teslimine dair olan ilam icra dairesine verilince icra memuru bir icra emri tebliği suretiyle borçluya yedi gün içinde o şeyin teslimini emreder.

çocukla kişisel ilişki kurulmasina ilişkin-ilamli icra

İcra emrinde; alacaklı ve borçlunun ve varsa mümesillerinin adları ve soyadları ile şöhret ve yerleşim yerleri hükmü veren mahkemenin ismi ve hükmolunun şeyin neden ibaret olduğu, ilamın tarih ve numarası ve icra mahkemesinden veya istinaf veya temyiz yahut iadei muhakeme yoliyle ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılması hakkında bir karar getirilmedikçe cebri icraya devam olunacağı yazılır.

Borçlu, bu emri hiç tutmaz veya eksik bırakır ve hükmolunan taşınır veya misli yedinde bulunursa elinden zorla alınıp alacaklıya verilir. Yedinde bulunmazsa ilamda yazılı değeri alınır. Vermezse ayrıca icra emri tebliğine hacet kalmaksızın haciz yoluyla tahsil olunur. Taşınır malın değeri, ilamda yazılı olmadığı veya ihtilaflı bulunduğu takdirde, icra memuru tarafından haczin yapıldığı tarihteki rayice göre takdir olunur. Hükmolunan taşınırın değeri, borsa veya ticaret odalarından, olmayan yerlerde icra memuru tarafından seçilecek bilirkişiden sorulup alınacak cevaba göre tayin edilir.

İlgililerin bu hususta icra mahkemesine şikayet hakları vardır. Taşınır borçlunun elinde değilse, taşınırın değeri borçludan alınır. Taşınırın değeri ilamda belirtilmişse ona göre tayin edilir, belirtilmemişse veya uyuşmazlık söz konusu ise icra memuru, borsa veya ticaret odalarından, bilirkişiden cevap alarak değeri tayin eder.

Malın değeri bakımından haczin yapıldığı tarihteki rayiç esas alınır.


 • android konum belirleme sorunu.
 • whatsapp sohbeti mail.
 • İlamlı İcra Takibi Nasıl Başlatılır?!
 • İlamlı İcra Takibi Nasıl Başlatılır?.
 • Taşınmazlar: Dava sonunda davacı lehine verilen hükmün tefhimi ile birlikte özeti de tapu siciline gönderilir. Tapu durumu taşınmaz sayfasına şerh eder. Daha sonradan davacı aleyhine hüküm kesinleşirse bu da sicile bildirilir. Taşınmaz borçlunun elinde ise icra emrinin tebliğinden itibaren süresinde icra emrini yerine getirmezse zorla icra edilir. Taşınmazın içinde bulunan ancak ilamın dışındaki eşya da borçluya, vekiline veya ergin bir yakınına teslim edilir. Bu kişilere ulaşılamazsa giderleri borçluya ödetilmek üzere muhafaza için emine bırakılır. Süre içinde borçlu eşyayı almaz ve masrafları ödemezse, mahkeme kararıyla icra dairesi malı satar ve masrafları karşılar.

  Artan miktarı borçluya iade edilir. Madde 26 — Bir taşınmazın tahliye ve teslimine dair olan ilam, icra dairesine verilince icra müdürü 24 üncü maddede yazılı şekilde bir icra emri tebliği suretiyle borçluya yedi gün içinde hükmolunan şeyin teslimini emreder. Borçlu taşınmazı işgal etmekte iken bu emri tutmazsa, ilamın hükmü zorla icra olunur. Alacaklıya teslim olunan taşınmaza haklı bir sebep olmaksızın tekrar giren borçlu ayrıca hükme hacet kalmadan zorla çıkarılır.

  Taşınmazın içinde bulunup da ilamda dahil olmayan eşya çıkarılarak borçluya teslim ve hazır değilse vekiline veya ailesi halkından veyahut müstahdemlerinden reşit bir kimseye tevdi olunur. Bunlardan da kimse bulunmazsa mezkûr eşya masrafı ileride borçluya ödetilmek üzere peşin olarak alacaklıdan alınıp emin bir yerde veya alacaklının yedinde hıfzettirilir ve icra dairesince hemen yapılacak tebligat üzerine borçlu eşyanın bulunduğu mahalde ise beş ve değil ise otuz gün içinde eşyayı almaktan veya masrafı ödemekten imtina eder yahut lüzum görülürse icra müdürü icra mahkemesinin kararıyla bunları satıp tutarından masrafı ifa eder.

  Fazla kalırsa borçlunun adına, Adalet Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikte nitelikleri belirlenen bankalardan birine yatırılır. Taşınmaz üçüncü kişinin elinde ise ayni hakkın tesis edilme zamanına göre farklı ihtimaller vardır. Kiracı, taşınmazı borçludan kiralamışsa yukarıdaki hususlar geçerlidir. Madde 27 — Taşınmaz, üçüncü bir şahıs tarafından davadan sonra ve hükümden evvel tapuya tescil edilmiş bir akte müsteniden işgal edilmekte ise alacaklı borçlunun o şahsa karşı malik olduğu hakları haiz olur. Bu şıkkı ihtiyar etmezse borçlusuna karşı tazminat davası açabilir.

  Şu kadar ki suiniyet sahibi üçüncü şahıslara karşı umumi hükümler mahfuzdur. Üçüncü kişi olan kiracı taşınmaz yine başka bir ayni hak sahibi üçüncü kişiden kiralamışsa; Taşınmaz, davadan sonra hükümden önce tapuya tescil edilmiş sözleşmeye dayanılarak işgal edilmişse, alacaklı, borçlunun üçüncü kişiye karşı malik olduğu haklara sahip olur. Hükmün tapu siciline bildirilmesinden sonraki işlemlerin icra işlemlerine etkisi olmaz.

  Hükümde gösterilen şey kimin elinde ise mal ondan alınır ve alacaklıya verilir. Taşınmazda bulunan üçüncü kişi, taşınmazı işgal ettiğine dair tapu sicilindeki kayıt ile dava açması için 7 GÜN süre verilir. Süresi içinde dava açılırsa icra geri bırakılır. Madde 28 — Taşınmaz davalarında davacının lehine hüküm verildiği takdirde mahkeme davacının talebine hacet kalmaksızın hükmün tefhimi ile beraber hulasasını tapu sicili dairesine bildirir.

  İlgili daire bu ciheti hükmolunan taşınmazın kaydına şerh verir. Bu şerh, Türk Medeni Kanununun uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmüne tâbidir. Taşınmaz davası üzerine verilen karar ileride davacının aleyhine kesinleşirse mahkeme, derhal bu hükmün hulasasını da tapu sicili dairesine bildirir. İrtifak Hakları Bakımından İrtifak hakkının kaldırılmasına veya yüklenmesine ilişkin ilamlı icra takibi yapılmışsa, icra dairesi tarafından verilen süre içinde borçlu ilamın gereğini yerine getirmezse, ilam zorla icra edilir.

  Alacaklının şikayeti üzerinde borçlu cezalandırılabilir. Madde 31 — Bir irtifak hakkının kaldırılmasına yahut böyle bir hakkın tahmiline mütedair ilam icra dairesine verilince icra müdürü 24 üncü maddede yazılı şekilde yedi günlük bir icra emri gönderir. Borçlu muhalefet ederse ilamın hükmü zorla icra olunur. Çocuk Teslimi Ve Çocukla İlişki Kurulması Çocuk teslimine ilişkin icra emrinde, borçlu süresinde çocuğu teslim etmezse, çocuk bulunduğu yerde zorla alacaklıya verilir. Madde 25 — Çocuk teslimine dair olan ilam icra dairesine verilince icra memuru 24 üncü maddede yazılı şekilde bir icra emri tebliği suretiyle borçluya yedi gün içinde çocuğun teslimini emreder.

  Borçlu bu emri tutmazsa çocuk nerede bulunursa bulunsun ilam hükmü zorla icra olunur. Çocuk teslim edildikten sonra diğer taraf haklı bir sebep olmaksızın çocuğu tekrar alırsa ayrıca hükme hacet kalmadan zorla elinden alınıp öbür tarafa teslim olunur. Çocukla kişisel ilişkinin düzenlenmesinde ise icra emrinde, borçluya çocuğun ilam çerçevesinde lehine hüküm verilen alacaklı ile kişisel ilişkide bulunmasına engel olunmaması aksi halde ilamın zorla icra ettirileceği bildirilir.

  Bu emirde ilam hükmüne aykırı hareketin inci maddedeki cezayı müstelzim olduğu da yazılır. Borçlu bu emri tutmazsa ilam hükmü zorla yerine getirilir. Borçlu alacaklının şikayeti üzerine ayrıca inci maddeye göre cezalandırılır. Bir İşin Yapılması Bir işin yapılmasına ilişkin icra emrinde, borçluya ilamda gösterilen süre içinde , süre yoksa işin niteliğine göre başlama ve bitirme zamanları belirlenerek işi yapması ihtar edilir.

  Borçlu işi yapmaz ise, iş başkası tarafından yapılabilecek şeyse ve alacaklı da rıza gösteriyorsa masraflar icra dairesi tarafından bilirkişi ile belirlenir. Masraflar, hükme gerek kalmadan borçludan tahsil edilerek alacaklıya verilmek üzere iş yaptırılır. Alacaklı buna rıza göstermezse borçlunun masraflar kadar malı haczedilir ve haczedilen malların satılması ile iş yaptırılır. Bu masrafın ilerde hükme hacet kalmaksızın borçludan tahsil olunup kendisine verilmek üzere ifasına alacaklı muvafakat ederse alınıp hükmolunan iş yaptırılır.

  Muvafakat etmezse ayrıca hükme hacet kalmadan borçlunun kafi miktarda malı haciz ile paraya çevrilerek o iş yaptırılır. İş ancak borçlu tarafından yapılabilir ise, borçlu işe başlamazsa, alacaklının şikayeti ile borçlu cezalandırılır. Hemen belirtilmelidir ki, kamu düzenine aykırı olan işlemlere karşı süresiz şikâyet yoluna gidilebilir. Bu husus kanunda yazılı değildir.

  Ancak, doktrin ve Yargıtay, kamu düzenine ilişkin hususlarda, şikâyetin süreye tâbi olmadığını kabul etmiş ve bu ilke uygulamada yerleşmiştir.

  İlamların İcrası - Yargıtay Kararları

  Borçlunun, üçüncü kişilerin ve kamunun âmmenin menfaatini korumak için konulmuş âmir hükümlere aykırı olarak yapılmış olan işlemler, kamu düzenine aykırıdır. Kamu düzenine aykırı olan bu gibi işlemlere karşı her zaman icra takibi bitinceye kadar şikâyet yoluna gidilebilir. Bası, Ankara s. Bu durumda çocuk teslimi hakkındaki ilâmın icraya konulabilmesi için kesinleşmesi şarttır.

  Emre Aşık 2 çocuğunu icra yoluyla aldı; Yağmur Aşık sinir krizi geçirdi

  Kesinleşmeden icraya konulamayacak bir ilâm, kesinleşmeden icraya konulursa, borçlu buna karşı icra mahkemesinde şikâyet yoluna başvurabilir. İlamın kesinleşmeden icraya konulduğuna ilişkin şikayet, kamu düzenine ilişkin olduğundan, süreye tabi değildir, süresiz şikayet yoluna başvurulabilir Baki Kuru, İcra ve İflas Hukuku, C. Bu durumda çocuk teslimi hakkındaki ilâmın icraya konulabilmesi için de kesinleşmesi şarttır.